Recentelijk stelde een klant mij de vraag: wat is mijn boom eigenlijk waard? Deze vraag kent meerdere antwoorden. In dit artikel zal ik proberen zo concreet mogelijk te zijn over de waarde van bomen in private tuinen. 

Uniforme waardebepaling van bomen

Tot medio jaren 70 van de vorige eeuw werd de waarde van bomen vrij arbitrair bepaald. Bovendien waren de toegekende waarden vaak zeer laag. Met de Uniforme Methode voor Waardebepaling, die werd gepubliceerd in 1979, werd een enorme stap voorwaarts gemaakt. Vanaf dat moment werd deze steeds vaker voor de bepaling van schadevergoedingen gebruikt. In 1996 werd deze methode ook gepubliceerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdstuk II (Algemene bepalingen) van het Standaardbestek 250 voor de Wegenbouw. 

Inmiddels wordt de uniforme methode zowel door verzekeringsmaatschappijen als rechtbanken geaccepteerd als de standaard voor waardebepaling van bomen. Dat geldt sinds 1995 voor zowel bomen op het openbaar domein als op privaat terrein.

Berekeningsmethode volgens uniforme waardebepaling

De berekeningsmethode is relatief eenvoudig en bestaat uit 6 factoren die met elkaar dienen vermenigvuldigd dienen te worden, ofwel:

Waarde van een boom (in €) = B x S x St x C x P x M

 1. Basis waarde
 2. Soort waarde
 3. Standplaats waarde
 4. Conditie waarde
 5. Plantwijze waarde
 6. Meer waarde

Basiswaarde

De basiswaarde (in €) is het resultaat van: eenheidsprijs (euro/cm2) x oppervlakte stamdoorsnede (op 1,30 m hoogte) in cm.

 • Eenheidsprijs is een index van boomkwekerij prijzen, een gewogen gemiddelde. Deze prijs kan je verkrijgen via de website van VVOG (Vereniging voor Openbaar Groen). 
 • De oppervlakte van de stamdoorsnede kan je als volgt berekenen: straal (0,5 diameter) x straal x pi (3,14). We gaan er gemakshalve vanuit dat de stam redelijk overeenkomt met een cirkel. Er zijn nog afwijkende berekeningsmethoden wanneer dat niet het geval is.

Soortwaarde

Niet alle soorten zijn evenveel waard. De soortwaarde kun je ook via de website van VVOG achterhalen uit een overzicht van soorten en bijhorende soortwaardes. 

Standplaatswaarde

De standplaats heeft betrekking op het type plaats waar de boom staat. Op sommige plekken is lastiger om bomen te plaatsen en te onderhouden en dat maakt ze ook waardevoller, bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Voor de standplaatswaarde wordt onderstaande tabel gebruikt:

WaardeStandplaats
1,0Sterk verstedelijkt stadscentrum of dorpskern
0,9Gesloten bebouwing
0,8Open en halfopen bebouwing
0,7Overgangszone bebouwde kom landelijk gebied
0,6Landelijk gebied

Conditiewaarde

De conditiewaarde heeft betrekking op de huidige conditie (gezondheid) van de boom en de verwachtte conditie. 

WaardeConditie
0,1 - 0,3Slechte conditie - Dode boom
0,4 - 0,6Matige conditie
0,7 - 0,9Goede conditie
1Optimale conditie

Plantwijze waarde

De plantwijze is relevant voor de mogelijke ontwikkelingswaarde van een boom en de potentiële impact die de boom kan hebben op de omgeving. 

WaardePlantwijze
0,4Dicht beplante groep ( > 10)
0,6Groep van 6 – 10 stuks
0,7Groep van 2 – 5 stuks
0,7Rijbeplanting met belangrijke uitval
0,9Perfecterij beplanting
1,0Solitair

Meerwaarde

De meerwaarde factor is nog vrij recentelijk (sinds 2019) toegevoegd aan de uniforme methode. Het betekent dat bepaalde bomen vanwege hun uitzonderlijke ecologische of erfgoed waarde een meerwaarde krijgen toegekend.

Ecologische meerwaarde

WaardeAantal ecologische kenmerken
1minder dan 3
1,53
2minstens 4
22 kenmerken en 1 met zeer hoge ecologische waarde

Erfgoed meerwaarde

WaardeErfgoed kenmerken
1,5Opgenomen in erfgoed inventaris
2Deeluitmakend van bescherming als monument of landschap
2,5Boom is individueel beschermd als monument

Voorbeeld van berekening van waarde van bomen in private tuinen

De voorbeeld boom betreft een winterlinde (Tilia cordata) met de volgende kenmerken:

 • Basiswaarde:  (eenheidsprijs 2022 = € 7,28) x (oppervlakte stam: straal = 20 cm x 20 cm x 3,14 = +/-   1256 cm2) =  € 9.143
 • Soortwaarde: Tilia cordata -> waarde is 0,70
 • Standplaats: open bebouwing -> waarde is 0,8
 • Conditie: goed -> waarde is 0,8
 • Plantwijze: solitair -> waarde is 1,0
 • Ecologische meerwaarde: 2 kenmerken -> waarde is 1,0
 • Erfgoed meerwaarde: niet van toepassing

Berekende waarde boom volgens uniforme methode:  € 4.096,-

Marktwaarde bepaling van bomen in en om uw tuin

De uniforme waardebepaling van bomen wordt met name gebruikt wanneer er sprake is van schade. Maar wat is de boom in uw tuin of in uw straat dan waard (voor u zelf) wanneer er geen schade aan is? In dat geval is vooral de toegevoegde waarde of marktwaarde relevant.  De aanwezigheid van bomen in de omgeving  (bijv. laanbomen) of een kenmerkende boom in de achtertuin kan uw huis zeker een financiële meerwaarde geven. Uit verschillende studies blijkt dat de aanwezigheid van een groene woonomgeving tussen 5% en 15% meerwaarde kan betekenen. Hoeveel een individuele boom of bomen in uw tuin dat ook doen, hangt samen met de wensen van de koper uiteraard. 

Overige waardebepalingen van bomen

Naast bovenstaande waardebepalingen methoden, kan de waarde van bomen nog worden uitgedrukt in “besparingen” ofwel vermeden kosten. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat groene wijken (met veel bomen) veel positieve effecten hebben, zoals minder criminaliteit,  betere gezondheid, verkoeling CO2 opname, water absorptie en esthetische waarde.